Świetlica Szkolna
 
                                                                                         
Sala
Korytarz
 
Plan Pracy Świetlicy
 
 
 
 
 
 
   
Plan Pracy Świetlicy
 
Dział organizacyjny
 

1. Przygotowanie świetlicy do rozpoczęcia zajęć

 
 • Przegląd stanu  technicznego pomieszczeń świetlicy,
 • Przegląd stanu pomocy dydaktycznych, gier, środków audiowizualnych
 • Przygotowanie sal świetlicowych do przyjęcia dzieci - uporządkowanie sprzętu, pomocy do prowadzenia zajęć,
 • Zaopatrzenie w potrzebną dokumentację: dzienniki, karty zgłoszeń, teczki),
 • Wprowadzenie nowego wzoru kart uczestnictwa (dokładność wypełnienia),
 • Zapisy dzieci do świetlicy. Zbieranie kart zgłoszeń od rodziców,
 • Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej; sporządzenie wykazu dzieci i protokołu z posiedzenia komisji,
 • Przygotowanie dekoracji pomieszczeń świetlicowych,
 • Zakup pomocy dydaktycznych, gier – uzupełnienie wyposażenia świetlicy,
 • Stworzenie odpowiednich warunków do pracy, zabawy, wypoczynku poprzez zorganizowanie odpowiednich kącików zainteresowań, dekoracja sal,
 • Zapoznanie dzieci nowoprzybyłych z pomieszczeniami na terenie szkoły.
 
2. Organizacja pracy w świetlicy szkolnej
 • Podział dzieci na grupy na podstawie zgłoszonych kart,
 • Przydział grup i czynności nauczycielom świetlicy,
 • Opracowanie rozkładu dnia pracy wychowawców,
 • Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,
 • Zmodyfikowanie regulaminu świetlicy dla dzieci,
 • Opracowanie miesięcznych planów pracy, rozkładu tygodniowego oraz ramowego rozkładu dnia,
 • Ustalenie częstotliwości  posiedzeń nauczycieli świetlicy szkolnej,
 • Przydział dodatkowych czynności dla wychowawców,
 • Przygotowanie i zapoznanie z planem pracy w roku szkolnym 2008/2009,
 • przygotowanie planu obserwacji zajęć dla wychowawców w świetlicy,
 • Udział w konferencjach metodycznych (jeśli takie będą).
3. Organizacja procesu opiekuńczo- wychowawczego  
 • Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, zasadami pracy w grupie,
 • Rozpoznanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych,
  Opracowanie kalendarium imprez i uroczystości świetlicowych,
 • Udział w pracach zespołu wychowawczego szkoły,
 • Zebranie informacji od jednostki finansowo- księgowej o stanie finansów świetlicy,
 • Ścisły kontakt z pedagogiem, psychologiem, logopedą, reedukatorem i wychowawcami klas
 • Otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dzieci z klas integracyjnych.
 
4. Dbałość o warunki przebywania dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej  
 • Dbanie o wyposażenie i wystrój sal świetlicowych
 • Zapewnienie dzieciom picia (wody)
  Ew. zapewnienie dzieciom przebywającym w świetlicy po godz. 16.00 posiłku /w miarę moliwości/.
 • Zapewnienie gier, zabawek, materiałów i narzędzi dzieciom biorącym udział w zajęciach świetlicowych
 

5. Zakończenie roku szkolnego

 
 • Zabezpieczenie pomocy dydaktycznych  i sprzętu na okres wakacji,
 • Pożegnanie z dziećmi, rozdanie nagród i dyplomów.
 
Dział opiekuńczo - wychowawczy
 
1. Świetlica miejscem nauki, zabawy, wypoczynku:  
 • Poznanie dzieci i ich warunków bytowych,
 • Otoczenie szczególną opieką dzieci z trudnościami szkolnymi,
 • Współpraca z wychowawcami pedagogiem, psychologiem, reedukatorem, logopedą oraz z rodzicami,
 • Informowanie rodziców o zachowaniu i postępach w rozwoju dziecka,
 • Organizowanie zabaw w salach świetlicy oraz na powietrzu,
 • Właściwa organizacja wypoczynku dzieci. Prowadzenie zajęć tematycznych, plastyczno-technicznych, muzycznych, żywego słowa, sportowo-rekreacyjnych,
 • Zorganizowanie ukierunkowanych kół: komputerowe, muzyczno-teatralne, taneczne,
 • Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji; uczenie korzystania ze słowników, encyklopedii, map,
 • Pomoc w odrabianiu pracy domowej., Prowadzenie ćwiczeń w pisaniu, czytaniu i mówieniu,
 • Kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi: gry i zabawy dydaktyczne, rozrywki umysłowe, zagadki, szarady, rebusy, łamigłówki, krzyżówki, przysłowia, zagadki, gry stolikowe, konkursy zgaduj – zgadula, quizy,
 • Rozwijanie czytelnictwa: założenie kącika czytelniczego, wspólne głośne czytanie, dyskusje o przeczytanych książkach, konkursy czytelnicze, praca z czasopismem i gazetą.
 
2. Współpraca z Rodzicami  
 • Zebranie informacyjno-zapoznawcze dla rodziców,
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • Pomoc rodziców na rzecz świetlicy (dostarczanie różnych zbędnych w domu materiałów, przydatnych na zajęcia w świetlicy),
 • Pomoc rodziców w organizowaniu świetlicowych imprez.
 
3. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań  dzieci  
 • Organizowanie konkursów z różnych dziedzin,
 • Organizacja i prowadzenie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów:
  przedstawienia teatralne i inscenizacje słowno-muzyczne, małe formy teatralne, umuzykalnienie, różne techniki plastyczno - techniczne, czytelnicze, ekologiczne, rekreacyjno - sportowe, zajęcia z komputerem
 • wystawki prac dzieci.
 
4. Działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze  
a. Kształtowanie przekonań i postaw moralnych dziecka  
 • Udział dzieci w pracach społecznie użytecznych na rzecz świetlicy i szkoły,
 • Wyrabianie szacunku do osób starszych, organizowanie na ich rzecz przedstawień,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.
 
b. Kształtowanie postaw patriotycznych  
 • Obchody ważnych rocznic państwowych, regionalnych i szkolnych,
 • Zapoznanie z symbolami państwowości polskiej, kształtowanie szacunku do symboli narodowych poprzez czytanie baśni, legend, oglądanie filmów,
 • Zapoznanie z obrzędowością i tradycjami szkoły.
 
c. Poznawanie swojego środowiska  
 • Poznanie środowiska lokalnego regionu Mazowsze,
 • Przybliżanie i zapoznawanie z folklorem Mazowsza – Warszawy i jego historią,
 • Spacery po miejscu zamieszkania, konkursy tematyczne,
 • Organizacja VI Przeglądu Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych Dzielnicy Ursus.
 
d. Pogłębianie i wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie współczesnym  
 • Czytanie prasy, audycje radiowe i telewizyjne, pogadanki na temat bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.
 
e. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody  
 • pogadanki na temat przyrody, wystawki na tematy przyrodnicze, konkursy przyrodnicze
 
f. Kształtowanie nawyków kultury osobistej  
 • Zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, mycie rąk,
 • Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci w świetlicy, w szkole: przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w pomieszczeniach świetlicy i poza nią, wdrażanie do poszanowania gier i sprzętu świetlicowego,
 • Zwracanie uwagi na estetykę i wygląd dzieci,
 • Stosowanie form grzecznościowych i kształtowanie szacunku do drugiego człowieka. Realizacja hasła „Nasze zachowanie świadczy o nas”,
 • Współpraca z pielęgniarką szkolną.
 
g. Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów  
 • Zapoznanie dzieci z przepisami o ruchu drogowym (bezpieczna droga do i ze szkoły),
 • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na podwórku.
 
h. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie  
 • zasady pracy w grupie,
 • reguły zachowania w świetlicy,
 • sprzątanie po zajęciach.
 
 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja:
Śro,23.09.2009
 
 
 
Logo
Lew_maly